Hai căn bệnh tiểu đường và bệnh thoát hóa cột sống cổ là hai căn bệnh phổ biến của giới học đường hiện nay do lối sống ăn uống cũng như ngồi máy vi tính quá lâu và nhiều.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tên / Số / ký hiệu : Mẫu 03
Về việc / trích yếu

Phiếu đánh giá viên chức

Ngày ban hành 01/12/2016
Loại văn bản / tài liệu không
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 732 | Tải về : 292 Tải về
Nội dung chi tiết
      PHÒNG GD-ĐT EA SÚP
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ........

Họ và tên: ............................................................................... ................                           
Chức danh nghề nghiệp : ........................................................................
Đơn vị công tác: ......................................................................................
Hạng chức danh nghề nghiệp:  ...........      Bậc : ......         Hệ số lương:  ......
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết:
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.  Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN ĐÁNH GIÁ DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
            II. TỰ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Phân loại đánh giá
( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
   .......................................................................                                                                       
                                                                                                                                                                                                           Ea súp, ngày.... tháng .... năm 2016
                                                                                                                                                                                                                     Viên chức tự đánh giá
                                                                                                                                                                                                                        (ký tên, ghi rõ họ tên)
                                                                           
                              
                                                                                                 
            III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
            1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                                                                                                        Ngày   tháng      năm 20…
                                                                                                                                                                                                                  Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
                                                                                                                                                                                                                              (ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
           
            IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
            1. Nhận xét ưu, nhược điểm.
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá phân loại viên chức:
( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
...............................................................................
 
                                                                                                                                                                                                              Ngày      tháng       năm 20…
                                                                                                                                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                                                                                                          (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng đấu)
 
©TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG - Địa chỉ: 34 Điện Biên Phủ - TT Ea Súp - Huyện Ea Súp - Tỉnh Đăk Lăk
Email: quangtrung@thcsquangtrung-easup.edu.vn - ĐT: 0500.3688163
Bản quyền thuộc trường THCS Quang Trung - Ea Súp - Đăk Lăk
top
// down