Hai căn bệnh tiểu đường và bệnh thoát hóa cột sống cổ là hai căn bệnh phổ biến của giới học đường hiện nay do lối sống ăn uống cũng như ngồi máy vi tính quá lâu và nhiều.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tên / Số / ký hiệu : 206/PGDĐT-THCS
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn nội dung dạy học ATGT

Ngày ban hành 07/10/2019
Loại văn bản / tài liệu không
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Phòng GD-ĐT
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 235 | Tải về : 112 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN EA SÚP
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Số: 206/PGDĐT-THCS
V/v dạy học nội dung giáo dục
 An toàn giao thông cấp THCS
 năm học 2019-2020
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Ea Súp, ngày 07 tháng 10  năm 2019
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS
 
Thực hiện Công văn số 1577/SGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2019 của Sở GD ĐT về việc dạy học nội dung giáo dục An toàn giao thông cấp THCS và THPT năm học 2019 – 2020,
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các trường thuộc bậc THCS quán triệt Công văn 1577/SGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2019 của Sở GDĐT; Đồng thời, chỉ đạo Cán bộ quản lý, giáo viên đã tham gia tập huấn tại Sở GDĐT chủ trì triển khai các nội dung tập huấn đến toàn thể cán bộ, giáo viên và tổ chức dạy học nội dung giáo dục ATGT theo đúng thời gian quy định của Sở GDĐT.
Tài liệu dạy học các đơn vị tải tại link:
https://drive.google.com/file/d/1LsXLUxFn9eAwbyKGYH5A5c5AZOl2j83w/view?usp=sharing
Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc; hồ sơ thực hiện việc dạy học ATGT cần lưu trữ đầy đủ làm căn cứ để các cấp quản lý kiểm tra chuyên môn các cơ sở giáo dục trong năm học 2019 - 2020./.
 
Nơi nhận:                                          
  - Như kính gửi;                                                                                             
   - Lãnh đạo Phòng GDĐT;                                                              
   - Lưu: VT, THCS.                                                                                          
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Y Thih Kbuôr
 
 
 

 
©TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG - Địa chỉ: 34 Điện Biên Phủ - TT Ea Súp - Huyện Ea Súp - Tỉnh Đăk Lăk
Email: quangtrung@thcsquangtrung-easup.edu.vn - ĐT: 0500.3688163
Bản quyền thuộc trường THCS Quang Trung - Ea Súp - Đăk Lăk
top
// down